હંગામી મેરીટ લીસ્ટ વર્ષ 2016-17

રજીસ્ટેશન નં /પાવતી નં. -  
   
Registration No is not defined
તમને મળેલી સ્લીપમાં દર્શાવેલ રજીસ્ટ્રેશન નં નાખી ક્લીક કરો

નિર્મળ ગુજરાત સ્વચ્છ ગુજરાત, ચીરંજીવી અને જનની સુરક્ષા યૉજનાનૉ લાભ લૉ સગર્ભા માતા અને નવજાત શીશૂને બચાવૉ , નિરૉગી બાળ વર્ષ, પૉલીયૉના બે ટીપા પાઑ, સંપૂણૅ રસીકરણ અપનાવૉ , બેટી બચાઑ , મચ્છરનૉ ઉપદૃવ અટકાવૉ અને મેલેરીયા ડેંગ્યુ ચીકન ગુનીયા ભગાડૉ, જન્મ મરણ લગ્ન અને સગર્ભા માતાની નૉંધણી અચૂક કરાવૉ, વ્યસન મુક્તિ અપનાવૉ , ડોટ્સ અપનાવૉ ટી.બી. ભગાડો

Not Eligible Reason :
   
વિધ્યાર્થી નું નામ :
   
રજીસ્ટ્રેશન નં. :
   
12માં ધોરણનું બોર્ડ :
   
બોર્ડનો સીટ નં અને વર્ષ/મહિનો :
   0
12માં ધોરણનો પ્રવાહ :
   
કેટેગરી :
 
મેલ/ફીમેલ :
   
12માં ધોરણમાં આવેલ માર્ક/કુલ માર્કમાંથી :
   0/  0
મેરીટ માટેના ટકા
   0
જનરલ મેરીટ નં. :
   0
કેટેગરી મેરીટ નં. :
   
   
ખાસ નોંધ :
   

અગત્યની સૂચનાઓ.

આપનું નામ મેરીટ લીસ્ટીમાં નીચેના કારણોસર ન હોઇ શકે

આપનું નામ કેટેગરી મેરીટ લીસ્ટરમાં નીચેના કારણોસર ન હોઇ શકે