MyImg1

Admission Committee for Professional Medical Educational Courses,
B. J. Medical College, Ahmedabad.


અહી દર્શાવેલ માહીતિઓ ફ્કત સામાન્ય સમજણ માટે હોય છે. વિસ્ત્રુત માહીતિ માટે એડમીશનના નિયમોનો અભ્યાસ કરવો. અહીં મુકેલ માહીતિ કાયદાકિય પૂરાવા માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાશે નહી.
COLLEGES INFORMATION
Medical Dental Physiotherapy Bsc.Nusring Ayurvedic Homeopathy Optometry Orthotics Naturopathy Audiology Institute Location in Google Map
Management Quota Admission in M.B.B.S & B.D.S
Please Press F5 if you are unable to see new links

• અગત્યની સૂચનાઓ

તા. ૨૭/૧૦/૨૦૧૬ ની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ ની કોલેજ પ્રમાણે ખાલી રહેલ સીટોની સ્થિતિ માટે અહી.

ક્લિક કરો.

આર્યુવેદ અને હોમીયોપેથી વિદ્યાશાખાની માન્યતા મળેલી કોલેજોની બધીજ સીટો ભરાઈ ગયેલ છે.

રિશફલિંગની પ્રવેશ પ્રક્રિયા દરમ્યાન રોજબરોજની માહીતી વેબસાઈટ પર સાંજે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ મૂકવામાં આવે છે. જેમાં પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓ, કયા મેરીટ નંબરે અને કેટલા મેરીટ માર્ક પર છેલ્લો પ્રવેશ ફાળવવામાં આવ્યો (CLOSURE) તેની વિગતવાર માહિતી મૂકવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીએ ખાલી સીટોની માહિતી વેબસાઈટ પર જોઇને આવવાનું રહેશે.


જે વિદ્યાર્થીઓએ જી.એન.એમ./એ.એન.એમ.ની સેલ્ફફાઇનાન્સ કોલેજ માં પ્રવેશ મેળવેલ હોય અને અસલ પ્રમાણપત્રો જી.એન.એમ./એ.એન.એમ. કમિટીમાં એડમિશન સમયે જમા કરાવ્યા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ જો એ.સી.પી.એમ.ઈ.સી.(એડમિશન કમીટી ફોર પ્રોફેશનલ મેડીકલ એજુકેશનલ કોર્સીસ) દ્વારા મેડીકલ-પેરામેડીકલ વિદ્યાશાખામાં પ્રવેશ મેળવવો હોય તો તેમણે જી.એન.એમ./એ.એન.એમ.ની સેલ્ફફાઇનાન્સ કોલેજ માં થી No Objection Certificate મેળવી જી.એન.એમ./એ.એન.એમ. કમિટીમાં પોતાનો પ્રવેશ ફરજીયાતપણે રદ્દ કરાવી પોતાના અસલ પ્રમાણપત્રો પરત મેળવી લેવા. ત્યારબાદ એ.સી.પી.એમ.ઈ.સી. (એડમિશન કમીટી ફોર પ્રોફેશનલ મેડીકલ એજુકેશનલ કોર્સીસ), બી. જે. મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદમાં પોતાના અસલ પ્રમાણપત્રો + ગુજકેટ ની ઓરિજિનલ માર્કશીટ જમા કરાવી પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવવાનો રહેશે.

પેરામેડીકલ વિદ્યાશાખાનો રીશફલીંગની પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો વિગતવાર કાર્યક્રમ જમણી બાજુમાં “SCHEDULE OF RESHUFFLING COUNSELING FOR PARAMEDICAL-Guj.” પર ક્લિક કરી જોઈ શકો છો.

પેરામેડીકલ વિદ્યાશાખાનો રીશફલીંગની પ્રવેશ પ્રક્રિયા રૂબરૂમાં એડમિશન કમીટી ફોર પ્રોફેશનલ મેડીકલ એજુકેશનલ કોર્સીસ, બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે હાથ ધરવામાં આવશે.

જે માટે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રોગ્રામમાં દર્શાવેલ મેરીટ નંબર મુજબ તેમના સમયે અને તારીખે રૂબરૂમાં રજીસ્ટ્રેશન સ્લીપ, અસલ પ્રમાણપત્રો તથા ટોકન ફી રૂ.૫૦૦૦૦/- સાથે હાજર રહેવું.

જે વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉના રાઉન્ડ માં પ્રવેશ મેળવેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓએ ઓરીજીનલ એડમીશન ઓર્ડર તથા ફી ચલણ લાવવાનું રહેશે.તેમણે પ્રવેશ ફેરબદલ થાય તો ફી તફાવતની રકમ ભરવાની રહેશે.

વિદ્યાર્થીએ આર્યુવેદ, હોમીયોપેથી, ફીઝીયોથેરાપી, બી.એસ.સી નર્સીગ, ઓપ્ટ્રોમેટ્રી, નેચરોપેથી, ઓડીયોલોજી, ઓર્થોટીકસ એન્ડ પ્રોસ્થેટીક (મેડીકલ અને ડેન્ટલ સિવાય) વિદ્યાશાખામાં પ્રવેશ મેળવવા, ફેરબદલ કરવા કે રદ કરાવવા માટે રિશફલિંગના રાઉન્ડમાં ભાગ લેવાનો રહેશે.

મેડીકલ અને ડેન્ટલ વિદ્યાશાખામાં પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓ રિશફલિંગની પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં ભાગ લઇ શકશે નહિ.

જે વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉના કાઉન્સેલિંગ વખતે પ્રવેશ લીધેલ હોય અને બદલવા માંગતા ના હોય તેમણે રીશફલીંગની પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં કમીટી સમક્ષ હાજરી પુરાવવાની કે કોઇપણ ફોર્મ ભરવાની જરૂર હોતી નથી અને તેમણે લીધેલ પ્રવેશ જે તે કોલેજમાં યથાવત રહેશે.

રિશફલિંગની પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે વિદ્યાર્થી તથા એક વાલીએ રૂબરૂ તેમના મેરીટ નંબર મુજબ બોલાવેલ તારીખ અને સમયે એડમિશન કમીટી બી.જે. મેડીકલ, કોલેજ ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવાનું રહેશે. જો વિદ્યાર્થી હાજર ન રહી શકે તેવા સંજોગોમાં કમિટીની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલ ઓથોરીટી લેટર માં જરૂરી વિગતો ભરી જે તે વ્યક્તિ ( વિદ્યાર્થીના અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે ) હાજર રહી શકશે.

રિશફલિંગની પ્રક્રિયામાં આપે અગાઉના કાઉન્સેલિંગ વખતે છોડેલ કોલેજ માં ફરીથી પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહિ.

વિદ્યાર્થી તેણે લીધેલ અગાઉનો પ્રવેશ રિશફલિંગની પ્રક્રિયામાં બદલી શકે છે, ચાલુ રાખી શકે છે અથવા કેન્સલ કરાવી શકે છે.

રિશફલિંગની પ્રવેશ પ્રક્રિયા બાદ પ્રવેશ બદલી કે કેન્સલ કરાવી શકાશે નહિ.વિદ્યાર્થીએ ૧૧*૧૫ ઇંચ ની સાઈઝ ના એન્વેલોપ (કવર) ની ઉપર નીચે પ્રમાણે ની માહિતી માર્કર પેન થી લખવાની રહેશે.
Name:
Merit No:
Allotted Institute:
Allotted category:
Phone no:
Address:


સરકારશ્રી ના નિર્ણય અનુસાર ચાલુ વર્ષ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ માટે મેડીકલ-ડેન્ટલ વિધાશાખામાં EWS ક્વોટા ધ્યાનમાં ન લઈને પ્રવેશ કાર્યવાહી ગત વર્ષ મુજબ બેઠકોની ફાળવણી કરી કરવામાં આવશે.

The candidates are advised to visit website regularly for further update.

વધુ માહિતી માટે વિદ્યાર્થી ઓએ કમિટીની વેબસાઈટ જોતા રહેવું.

• All Candidates belonging to CBSE and ISCE Board must bring their Original and self attested photocopy of Birth certificate or Passport at the time of reporting to help centre.

આજ રોજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા મેડીકલ/પેરામેડીકલ પ્રવેશ ૨૦૧૬-૧૭ માટેના નિયમો જાહેર કરવામાં આવેલ છે .જેમાં નીચે મુજબના મહત્વના સુધારા કરવામાં આવેલ છે.

• સરકારી મેડીકલ તથા ડેન્ટલ શાખાની ૮૫% બેઠકો તથા સ્વનિર્ભર સંસ્થાની ૭૫% બેઠકો ધોરણ ૧૨ કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના ફીઝીક્સ + કેમેસ્ટ્રી +બાયોલોજી થીયરી ના ૬૦% અને ગુજકેટ ના ૪૦% માર્ક્સ મુજબ કેન્દ્રીય પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા ભરવામાં આવશે.

• પેરામેડીકલ કોર્સની સરકારી સંસ્થાઓની ૧૦૦ % અને સ્વનિર્ભર સંસ્થાઓની ૭૫ % બેઠકો ધોરણ ૧૨ કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના ફીઝીક્સ + કેમેસ્ટ્રી +બાયોલોજી થીયરી ના ૬૦% અને ગુજકેટ ના ૪૦% માર્ક્સ મુજબ કેન્દ્રીય પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા ભરવામાં આવશે.

• મેડીકલ તથા ડેન્ટલ સિવાયના અન્ય પેરામેડીકલ કોર્ષની ૨૫% મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો ગત વર્ષ મુજબના નિયમો અનુસાર ધોરણ ૧૨ કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના ફીઝીક્સ + કેમેસ્ટ્રી +બાયોલોજી થીયરી ના ૬૦% અને ગુજકેટ ના ૪૦% માર્ક્સ મુજબ સંલગ્ન કોન્સોર્ટિયમ દ્વારા ભરવામાં આવશે.

• ૨૫ % મેનેજમેન્ટ બેઠકોની કાર્યવાહી સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કર્યા મુજબ કોન્સોર્ટિયમ બનાવી કરવામાં આવશે. જે માટેના પ્રવેશ નિયમો કોન્સોર્ટિયમ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે.

• આયુર્વેદીક વિદ્યાશાખામાં પ્રવેશ માટે ધોરણ ૧૦ અથવા ધોરણ ૧૨ માં સંસ્કૃત વિષય ફરજીયાત હતો તે ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સીટીના વટહુકમ (Ordinance) મુજબ આ વર્ષથી રદ કરવામાં આવેલ છે,આથી આયુર્વેદિક વિદ્યાશાખામાં વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં પ્રવેશ માટે સંસ્કૃત વિષય ફરજીયાત નથી.

• મેડીકલ/પેરામેડીકલ પ્રવેશ ૨૦૧૬-૧૭માટેના નિયમો કમિટીની વેબ સાઈટ www.medadmbjmc.in પર મુકવામાં આવેલ છે. વખતો વખત કરવામાં આવતા સુધારા કે ફેરફાર માટે નિદર્શિત વેબ સાઈટ સમયાંતરે જોતા રહેવું.

Important Instruction for fee refund

For those who's refund is still pending for year 2013-14 , 2014-15 & 2015-16 Please Immediately report to committe with proofs.

Required documents to collect the cheque

 • Timing for Cheque Collection will be form 11.00 a.m. to 4.00 p.m. from Monday to Friday on wroking Days. (exept public holidays)
 • If student is not able to come for collection of cheque then authority letter given by the student(with photo of student and authorized person)
 • ID proof of authorized person ( zerox copy of driving licence, voter id , adhar card etc. )
 • Zerox copy of all the fee receipt paid at Axis bank
 • Zerox copy of fee receipt paid at B.J.Medical College
 • zerox Copy of All Admission Order and Cancellation Order

જેમના રીફંડ વર્ષ 2013-14, 2014-15 અને 2015-16 નથી મળેલ તઓએ તાત્કાલીક કમીટીનો સંપર્ક સાધવો

ચેક કલેક્ટ કરવા માટ જરૂરી ડોક્યુમેટો ની માહીતી

 • રીફંડ નો ચેક એડમીશન કમીટી ખાતે સોમવારથી શુક્રવાર ( જાહેર રજા સીવાય ) સવારે 11.00 થી બપોર ના 4.00 વાગ્યા દરમ્યાન મેળવી શકાશે.
 • જો વિધ્યાર્થી પોતે ન આવે તો વિધ્યાર્થીનો ઓથોરીટી લેટર ( વિધ્યાર્થી અને ફી લેવા આવનાર વ્યક્તિના ફોટાવાળો )
 • ઓથોરીટી તરીકે આવનાર વ્યક્તિના ઓળખપત્રની નકલ ( ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ , મતદાર કાર્ડ , આધાર કાર્ડ ની ઝેરોક્સ)
 • એક્સીસ બેંકમાં ભરેલ તમામ ફીની પહોંચ ( અસલ અથવા ઝેરોક્સ )
 • કમીટી ખાતે ભરેલ તમામ ફીની પહોંચ ( અસલ અથવા ઝેરોક્સ )
 • તમામ એડમીશન ઓર્ડર અથવા કેન્સલેશન ઓર્ડરની નકલ

કમીટી ખાતે આવતા પહેલા વેબ સાઇટ પરની વર્તમાન સુચના જોઇ લેવા વિનંતી છે.

સંસ્થાઓની નવી ફી અંગેની માહીતી http://www.frcmedical.org પર ઉપલબ્ધ છે.


Information as per Admission year 2015-16

 • There are no Management Seats in B J Medical College. And this apply to all Govt.  Medical, Govt.  Dental and Govt.  Paramedical Colleges. Candidates and their parents are advised not to trap in person who are claiming such types of seats in these colleges.
 • 75% seats of SFI institutions are filled up by the Committee on the basis of merit as Government Seats.
 • 25% Management quota seats of SFI institutions are also filled up by the Consortium of the different discipline and single window system also apply for the Counseling as decided by the Committee.
 • Candidates are also advised not to trap in such fradulent persons who are claiming such types of seats.
 • Any person claiming such types of seats found please inform Admission Commitee.
 • સરકારી મેડીકલ,ડેન્ટલ,તથા અન્ય પેરામેડીકલ કોલેજોમાં કોઈ પણ મેનેજમેન્ટ સીટો હોતી નથી. આ નિયમ બધી સરકારી ડેન્ટલ,, મેડીકલ અને પેરામેડીકલ કોલેજોમાં લાગુ પડે છે. આથી વિધાર્થી અને વાલીઓને જણાવવા માં આવે છે કે કોઈ પણ ત્રાહિત વ્યક્તિ દ્વારા એડમિશન કરાવી આપવાની લાલચ માં આવવું નહિ.
 • સ્વનિર્ભર મેડીકલ,ડેન્ટલ,તથા અન્ય પેરામેડીકલ કોર્ષની કોલેજોમાં ૭૫ % બેઠકો કમીટી દ્વારા સરકારી બેઠકો ની જેમ મેરીટ ના આધારે ભરવામાં આવે છે.
 • ગુજરાત રાજ્યની સ્વનિર્ભર મેડીકલ અને પેરામેડીકલ કોલેજોની ૨૫% મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો અલગ વિભાગ દ્વારા રચવામાં આવેલ કોંટ્રોડીયમ દ્વારા ફક્ત મેરીટ ના આધારે ભરવામાં આવે છે. આ પ્રવેશ કાર્યવાહી કમિટીની દેખરેખ હેઠળ નિયમ મુજબ જ થાય છે.
 • આથી વિધાર્થીઓ ને જણાવવા માં આવે છે કે કોઈ પણ છેતરપીંડી કરનાર વ્યક્તિ દ્વારા આવી કોઈ પણ બેઠકો પર એડમિશન કરાવી આપવાની લાલચ માં ફસાવુ નહિ.
 • જો કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી કોઈ પણ બેઠકો પર એડમિશન કરાવી આપવાનું કહેતો જણાય તો મેહેરબાની કરીને એડમિશન કમિટીને લેખિતમાં જાણ કરવી.
UPDATED INFORMATION
Swanirbhar Homoeopathic Medical College Sanchalak Mahamandal Gujarat State - Management Quata Merit List :2016-2017 વર્ષ 2016 માં ST ના મેડીકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવેલ વિધ્યાર્થીઓ ના SCOLLARSHIP ની રકમ આ વર્ષે કમીટી ખાતે આવેલ છે અને તે રકમની વિગતો વર્ષ 2015 માં ST ના મેડીકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવેલ વિધ્યાર્થીઓ ના SCOLLARSHIP ની રકમ આ વર્ષે કમીટી ખાતે આવેલ છે અને તે રકમની વિગતો ADVERTISEMENT FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR IN GOVT. DENTAL COLLEGES-NOVEMBER.2016 Closure, Vacancy & Datewise Admitted List SCHEDULE OF RESHUFFLING COUNSELING FOR PARAMEDICAL-Guj. SCHEDULE OF RESHUFFLING COUNSELING FOR PARAMEDICAL-Eng. CLOSURE OF ROUND 2 GUJARAT BOARD CLOSURE OF ROUND 2 CENTRAL BOARD CLOSURE OF ROUND 2 IC BOARD Seat Matrix 2016 MBBS & BDS 24/09/2016 મેડીકલ અને ડેન્ટલ વિધ્યાશાખાની કોલેજોની વિદ્યાર્થીએ ભરવાની પ્રથમ સત્રની (1st term)ફી નું માળખું Online Choice filling in ACPMEC Merit List 2016-17 ( Updated 12-08-2016 05.00 p.m. ) Provisional PH Merit list of Gujarat Board ( Updated 12-08-2016 05.00 p.m. ) Provisional PH Merit list of Central Board ADVERTISEMENT OF ONLINE REGISTRATION TO MEDICAL AND PARAMEDICAL UNDERGRADUATE COURSES-2016-17-GUJARATI ADVERTISEMENT OF ONLINE REGISTRATION TO MEDICAL AND PARAMEDICAL UNDERGRADUATE COURSES-2016-17-ENGLISH LIST OF HELP CENTER WITH HELP LINE NUMBERS INFORMATION BOOKLET 2016 RULES FOR ADMISSION TO MEDICAL AND PARAMEDICAL UNDERGRADUATE COURSES- 2016-17 Public Awareness & Student Orientation How to do Online Form Registration Frequently Asked Questions-Gujarati Frequently Asked Questions-English Closure 2015 Closure 2014 Closure 2013 Fitness Undertaking form Authority Letter